F ภาวะผู้นำ (Leadership) โดย สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์
(Thesis Abstract)

E-Books :พฤติกรรมองค์การ
(Organizational Behavior)

Balanced Leadership

Balanced Leadership (180KB)

Nature Leadership

Nature Leadership (266KB)

A Research in School System Improvement

  A Research in School System Improvement

TenTrends

  TenTrends

Global Leadership Forcast 2011 Global Leadership Forcast 2011


Transatlantic Trends : Leaders 2011 Transatlantic Trends : Leaders 2011


การพัฒนาสมถรรนะการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนปกนอก (555 KB)
ปกใน (101 KB)
บทที่ 1 (481 KB)
บทที่ 2 (513 KB)
บทที่ 3 (70 KB)
บทที่ 4 (265 KB)
ภาคผนวก (90 KB)

ทุนมนุษย์กับการพัฒนาสมรรถนะ
การบริหารทรัพยากรบุคคลปกหน้า คำนำ สารบัญ คำนำ หนังสืออ้างอิง ปกหลัง (378 KB)
บทที่ 1 (249 KB)
บทที่ 2 (111 KB)
บทที่ 3 (141 KB)
บทที่ 4 หน้า 53-62 (469 KB)
หน้า 63-74 (2.78 MB)
หน้า 75-82 (2.68 MB)
บทที่ 5 (220 KB)HR SCORECARD
(การประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคล)
(612 KB)

คุณธรรมสำหรับนักบริหาร(3572 KB)

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ พ.ศ. 2548

ปก
คำนำ
สารบัญ
ส่วนที่ 1 : ความเป็นมาและภาพรวม
ส่วนที่ 2.1 : เกณฑ์
ส่วนที่ 2.2 :ระบบและแนวทางการให้คะแนน
ภาคผนวก
Flow Chart
ส่วนที่ 3.1 : คำอธิบายเพิ่มเติม
ส่วนที่ 3.2 : สารบัญอภิธานศัพท์
ส่วนที่ 3.3 : อภิธานศัพท์

คู่มือแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐตาม
แนวทางการบริหารกิจการบ้าน
เมืองที่ดีสำหรับให้หน่วยงานภาค
รัฐใช้เป็นเครื่องมือในการประเมิน
องค์กรด้วยตนเอง
(Self-Assessment)


ปก
สารบัญ
เนื้อหา

มาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
พิจารณา-เพื่อการประเมิน
คุณภาพภาย.2547


เนื้อหา

ชุดฝึกอบรมผู้บริหาร

หลักการจัดการศึกษา
การบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบ
การใช้ร.ร.หรือเขตพื้นที่
ี่การศึกษาเป็นฐาน

การบริหารโดยองค์คณะบุคคล
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ

การส่งเสริมชุมชนและท้องถิ่น
ในการปฏิรูปการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา-เพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอก ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน


เนื้อหา

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์
การพิจารณาเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน รอบที่ 2


มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

บันทึกภาวะผู้นำ
(Leadership Quotes)

SAR:อบรมผู้บริหารโรงเรียนเพื่อเตรียมการประเมิณภายนอกปี 51
1.ข้อแนะนำร.ร.(เตรียมประเมิน)
2.รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา_ขั้นพื้นฐาน1
3.ตัวอย่าง_รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา_ขั้นพื้นฐาน๑
4.แบบสอบถาม (ติดตามผลการเขียน SAR)
5.เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมฯและรายละเอียดเว็บไซต์

สมุดเยี่ยมชม และ รับฟังความคิดเห็น
(Guest Book)

Web ที่น่าสนใจ
ด้านภาวะผู้นำ

แหล่งข้อมูล ห้องสมุดในประเทศ
และต่างประเทศ (Library)

For Admin Only : Edit Gbook

คิด-ทำ-นำ อย่างผู้นำ
คิด-ทำ-นำ อย่างผู้นำ #1

คิด-ทำ-นำ อย่างผู้นำ #2


" ผู้นำ คือ ผู้ที่คนอื่นอยากเดินตาม "
- อานันท์ ปันยารชุน

ภาวะผู้นำ (Leadership)

บริหารการศึกษา
(Education Management)

Leadership # 1 :
ภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภาพ
ทางการศึกษา

(Transformational Leadership
in Education)

Management # 1 :
วัฒนธรรมองค์การ
(Organization Culture)

Leadership # 2 :
ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม
(Ethical Leadership)

Management # 2 :
องค์ประกอบของโรงเรียนที่ดี
(Eleven factors for effective schols)

Leadership # 3:
ภาวะผู้นำกับการสร้างทีมงาน
(Team Leadership)

Management # 3 :
Benchmarking สู่ความเป็น เลิศของสถานศึกษา

Leadership # 4:
แบบประเมินตนเองด้าน
ทักษะการเป็นผู้นำทีมงาน
(Team Leadership
Skills Inventory)

Management # 4 :
ประเทศไทยในบริบทใหม่
ของการแข่งขันในเวทีโลก

Leadership # 5:
แบบประเมินตนเองด้าน
แบบภาวะผู้นำทีมงาน
(Team Leadership
Styles Inventory)

Management # 5 :
ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบ
บูรณาการกับการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงภายใต้กรอบ
ยุทศาสตร์ชาติ

Leadership # 6:
แบบประเมินด้านการทำงาน
ของทีมงานที่ดี
(Teamwok Inventory)

Management # 6 :
กรอบความคิดทางด้านการตลาด
กับการสร้างความมั่งคั่ง
ของประเทศ

Leadership # 7:
แบบประเมินด้าน
ความเหนียวแน่นของทีมงาน
(Team Cohesiveness Inventory)

Management # 7 :
พลวัตรการเปลี่ยนแปลงใน
เศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์
โลก

Leadership # 8:
ผู้นำโรงเรียนกับการกำหนดทิศทาง

Management # 8 :
วิสัยทัศน์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกับ
การขับเคลื่อนไปสู่ระบบ
เศรษฐกิจองค์ความรู้

Leadership # 9:
ผู้นำในสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลง

Management # 9 :
การจัดวางยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ
ยุทธศาสตร์องค์กร และการนำ
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

Leadership # 10:
บทบาทผู้นำโรงเรียนของสหรัฐ

Management # 10 :
การนำยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล

Leadership # 11:
เกณฑ์มาตรฐานของผู้นำ
โรงเรียนในสหรัฐ

Management # 11 :
ความสัมพันธ์ระหว่างราชการ
บริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่น

Leadership # 12:
เกณฑ์มาตรฐานผู้บริหาร
การศึกษาของคุรุสภา

Management # 12 :
การปฏิรูประบบบริหารงาน
ภาครัฐ

Leadership # 13:
ระดับคุณภาพผู้บริหารการศึกษา
:EMQ

Management # 13 :
ความท้าทายของภาวะผู้นำ กับ
การเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด
แบบบูรณาการ

Leadership # 14:
เลือกเป็นผู้นำหรือผู้บริหารกันดี

Management # 14 :
การบูรณาการความคิดอย่างเป็น
ระบบเพื่อประชาชน

Leadership # 15:
ผู้นำกับความเข้าใจการ
ทำงานของสมอง

Management # 15 :
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหาร

Leadership # 16:
แบบตรวจสอบแนวโน้มในการใช้
สมองซีกซ้าย/ซีกขวา

Management # 16 :
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว:
องค์ต้นแบบของการทำงานเพื่อ
ประชาชน

Leadership # 17:
แบบตรวจวัดคุณลักษณะบุคลิกภาพ
ผู้นำของมายเออร์-บริกส์

Management # 17 :
พระบรมราโชวาท "ในหลวง"
พระราชทานแก่ผู้ว่าฯ ซีอีโอ
(ฉบับเต็ม)

Leadership # 18:
ผู้นำที่ฉลาดรู้ทางอารมณ์

Management # 18 :
อำนาจและการเมือง
ในองค์การ

Leadership # 19:
ผู้นำแบบเปลี่ยนสภาพจากหลากทัศนะ

Management # 19 :
แนวทางการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง(CCO)

Leadership # 20:
บริบทกับการเลือกใช้ภาวะผู้นำแบบ
เปลี่ยนสภาพและแบบแลกเปลี่ยน

Management # 20 :
ยุทธศาสตร์การบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม (การเปิดให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม)

Leadership # 21:
เรียนรู้ภาวะผู้นำ
จาก ดร.ทักษิณ ชินวัตร

Management # 21 :
โรงเรียนแห่งความเป็นเลิศ
(The Intelligent School)

Leadership # 22:
ภาวะผู้นำ : เทคนิคการนำที่เหนือชั้น

Management # 22 :
16 กระแสหลักของการศึกษา
ไทยในอนาคต

Leadership # 23:
บทบาทของผู้นํา (Leader Roles)
ต่อยุทธศาสตร์การบริหารในยุคแห่ง
การเปลี่ยนแปลง

Management # 23 :
กัลยาณมิตรนิเทศสำหรับผู้บริหารฯ

Leadership # 24:
รูปแบบภาวะผู้นำ
เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
(Social Change Model
of Leadership)

Management # 24 :
เรียนรู้จากกระแสพระราชดำรัส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Leadership # 25:
การประเมินตนเองตามรูปแบบ
ภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม
(A Social Change Model
of Leadership Self - Assessment)

Management # 25 :
ก้าวข้ามผ่านให้พ้นระบบการ
งบประมาณแบบเดิม
( Beyond Budgeting )

Leadership # 26:
ภาวะผู้นำแบบสร้างสรรค์
The Formative Leadership

Management # 26 :
ค่าธรรมเนียมในการถือครอง
สินทรัพย์( Capital Charge)

Leadership # 27:
คุณลักษณะภาวะผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา
(Leadership Characteristics
that Facilitate School Change)

Management # 27 :
การสร้างจินตนาการใหม่
( Re-imagine)

Leadership # 28:
แนวคิดภาวะผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
ของสหประชาชาติ

Management # 28 :
การจัดการความรู้กับการบริหาร
ราชการแนวใหม่

 Leadership # 29:
มาเป็น “ผู้นำที่  EMPOWERMENT”  กันเถอะ

Management # 28 (ตอนที่ 2) :
การจัดการความรู้กับการบริหาร
ราชการแนวใหม่

 Leadership # 30:
แบบประเมิน “ความเป็นชุมชนแห่งผู้เรียนรู้” ของสถานศึกษา

(School As a Community of Learners Inventory)

 

Management # 29 :
การสร้างคุณค่าจากสินทรัพย์ที่
จับต้องไม่ได้
( Intangible Assets and
Value Creation )

Leadership # 31:
ผู้นำสถานศึกษากับการสร้าง
โรงเรียนแห่งการเรียนรู้

Management # 30 :
การขับเคลื่อนสู่ประเทศ
เศรษฐกิจบนรากฐานของความ
รู้ (Driving Towards the Knowledge-Based
Economy)

Leadership # 32:
ผู้นำ “ที่ดี” กับผู้นำที่ “ไม่ดี”
Are you a good or bad leader ?

Management # 31 :
การสร้างสินค้าไทยสู่สินค้าที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
(Branding Thailand)

Leadership # 33:
มาจุดประกายความคิดเรื่อง “การกระจายภาวะผู้นำห (Distributed Leadership)” กันเถอะ

Management # 32 :
พันธุกรรมมนุษย์ทางด้านสุขภาวะ ที่มีผลต่อสภาพแวดล้อม
(Genomics:from Human
Health to the Environment)

Leadership # 34:
แนวคิดภาวะผู้นำแบบควันตัม  
(THE QUANTUM LEADERSHIP)

Management # 33 :
การพัฒนาระบบราชการและผู้ว่า ซีอีโอ

Leadership # 35:
ศิลปความเป็นผู้นำแบบเคออร์ดิก
The Art of Chaordic Leadership

Management # 34 :
ดร.ทักษิณ ชินวัตรกับการพัฒนา ผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง
(CEO Retreat)

Leadership # 36:
แบบภาวะผู้นำที่ฉลาดรู้ทางอารมณ์
ต่อสัมฤทธิ์ผลขององค์การ

(EQ Leadership Styles That
Gets Results
)

Management # 35 :
ประเทศไทยกับการก้าวสู่การแข่งขัน ในเวทีโลก (Thailand in New Competitive Landscape)

Leadership # 37:
มาตาม "ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา" ต่อดีไหม?

Management # 36 :
สู่ความเป็นเลิศ

Leadership # 38:
การกระจายภาวะผู้นำ (Distributed Leadership)

Management # 37 :
การมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา
องค์กร

Leadership # 39:
ภาวะผู้นำแบบเหนือชั้น (The Transcendental Leadership)

Management # 38 :
กระบวนทัศน์ใหม่
( New Paradigm)
กับปัญหาของชาติ

 

Management # 39 :
ทำไมจึงต้องสร้างฉันทามติ
หรือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว

 

Management # 40 :
ยุทธศาสตร์การบริหารในยุคโลกาภิวัตน์

 

Management # 41 :
แผนผังเชิงยุทธศาสตร์
การแปลงสินทรัพย์ที่จับต้อง
ไม่ได้ให้เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได

 

Management # 42 :
คิดใหม่ทำใหม่ต่ออนาคต
Rethinking the Future

 

mgnt#43: เมื่ออนาคตไล่ล่าคุณ
As The Future Catches You

 

mgnt#44: บริหารเวลาอย่างชาญฉลาด
First Things First

 

mgnt#45: เหตุที่ผู้บริหารล้มเหลว
Why CEOs Fail

 

mgnt#46: ความฉลาดขององค์การ
The Power Of Minds At Work

 

mgnt#47: ความเร้นลับของทุน
The Mystery Of Capital

 

mgnt#48: การจัดความรับผิดชอบให้ลงต้ว
The Responsibility Virus

 

Management#49:
โลกไร้ดุลยภาพ
World out of Balance

 

Management#50:
การสร้างระบบความพร้อม
รับผิดในระบบราชการ
(Accountability System
in Thai Public Service)

 

Management#51:
ทัศนคติมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

 

Management#52:
การพัฒนาบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 

Management#53: การบริหารความเปลี่การบริหาร
ความเปลี่ยนแปลง
(Change Management)

 

Management#54:
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
RESULTS BASED MANAGEMENT (RBM )

 

Management#55:
การบริหารความเสี่ยงองค์กร
Enterprise Risk Management

 

Management#56:
การวางแผนยุทธศาสตร์
Individual Scorecard

 

Management#57:
แผนที่ยุธทศาสตร์
Strategy Map

 

Management#58:
คู่มือการปฏิบัติงาน
Work Manual

 

Management#59:
ความคิดไร้ชีดจำกัด
Ideas are Free

 

Management#60:
การจัดการความรู้
Knowledge Management

 

Management#61:
การกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล
Individual Scorecard

  Management#62:
การนำตัวชี้วัดการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance)
ไปสู่การปฎิบัติ
  Management#63:
สู่--โรงเรียนคุณภาพ
  Management#64:
โรงเรียนสมบูรณ์แบบ
  Management#65:
เปลี่ยนแปลงสำเร็จได้ต้องใจรัก
The Heart of Change
  Management#66:
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
(Lifelong Learning)
  Management#67:
การคิดเชิงประยุกต์
(Applicative Thinking)
  Management#68:
ธรรมาภิบาล กับการ
บริหารโรงเรียน
ที่มีประสิทธิภาพ
  Management#69:
การเป็นองค์กรเคออร์ดิก
(The CHAORDIC Organization)

ลิขสิทธิ์เป็นของผู้เขียนและ/หรือหน่วยงานเจ้าของบทความแต่ละราย


บทความทางวิชาการ
โดย รศ.สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์
pongsriwat.suthep@gmail.com
ลิขสิทธิ์เป็นของผู้เขียนและ/หรือหน่วยงานเจ้าของบทความแต่ละราย

จำนวนผู้เข้าชม