ห้องสมุดในประเทศไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สถาบันราชภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถาบันราชภัฏสงขลา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร

มหาวิทยาลัยทักษิณ

สถาบันราชภัฏนครปฐม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สถาบันราชภัฏนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

สถาบันราชภัฎพระนคร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถาบันราชภัฎราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สถาบันราชภัฎสุรินทร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันราชภัฎเทพสตรีลพบุรี

มหาวิทยาลัยรังสิต

สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์

สถาบันราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สถาบันราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี

สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยศิลปากรสาขาวังท่าพระ

สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาศิลปากรสาขาพระราชวังสนามจันทร์

สถาบันราชภัฏมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

สถาบันราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยสยาม

สถาบันราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สถาบันราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สถาบันราชภัฏสุรินทร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี

เทคโนฯลาดกระบัง

สถาบันราชภัฏภูเก็ต

เทคโนฯพระนครเหนือ

สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันราชภัฏธนบุรี

 

    

ห้องสมุดต่างประเทศ

American University Library

Princeton  University

La Bibliotheque National de France

Sheean  Library

Boston University Libraries

Tokyo Institute of Technology Library

Cambridge University Library

UC Berkeley Libraries

Case Western Reserve University

University Libraries, Ball State University

Columbia University Library

University of Pittsburgh

James White Library, Andrews University

University of Illinois at Urbana-Campaign

La Salle University

University of Michigan University Library

Library of Congress

University of Newcastle Libraries

Library Learning Center

University of New South Wales

Michigan State University Libraries

Washington University Libraries

MIT Libraries

Yale University Library

Northwestern University Library

 

Ohio  State University libraries

 

Oxford University Library 

 

http://www.princeton.edu/index.shtml

 

 

กลับไปหน้าแรก