สมุดเยี่ยมชม ( Sign GuestBook )

<< หน้าแรก  | เซ็นสมุดเยี่ยม >>


 ชื่อ :    นายณัฎฐ์ ชาคำมูล   natcha2416@hotmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    google.com
ความเห็น :    ขออนุญาตเรียนปรึกษาและขอคำชี้แนะในการทำวิจัยเกียวกับภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม ที่ท่านอาจารย์ได้เขียนได้เขียนไว้ในบทความ ว่าถ้าเรานำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมนั้นจะมีรูปแบบในการพัฒนาอย่างไร และจะต้องศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านใดบ้าง
ขอบพระคุณครับ
จาก นิสิตปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวรครับ

 ชื่อ :    นายศุภกร ศรเพชร   ssmu7@hotmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    ท่านอาจารย์มาบรรยายพิเศษที่ ม.ราชภัฎสกลนคร
ความเห็น :    กระผม นายศุภกร ศรเพชร นศ. ป. เอก รุ่น 4 สาขา ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา ม.ราชภัฎสกลนคร ได้เข้ามาอ่านผลงานของท่านอาจารย์ อีกทั้งแนวคิดทฤษฎีใหม่ ๆ ทำใหผมจะสามารถนำไปเป็นคู่มือในการเรียน และการทำวิทยานินธ์
ขอกราบขอพระคุณท่าน อ. อีกครั้งที่ให้สิ่งที่มีค่าครับ ...ศุภกร ศรเพชร ชื่อ :    อรุณีพัชร์ เมืองศรี   ooi_arunee@hotmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    หนูเรียนกับอาจารย์คะ ปเอก ร่น 1ม.ราชภัฎ ชม
ความเห็น :    เรียน ท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างสูง
หนูกำลังทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำแม่บ้านข้าราชการทหารชั้นผู้น้อย บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ซึงหนูขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูงที่ประสิทธิประสาทวิชาให้ จนเกิดแรงบันดาลใจให้คิดที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพในสังคมไทยต่อไปคะ

 ชื่อ :    ณรงค์ชัย นรสาร    thiratha.ratha@hotmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :     สืบค้น
ความเห็น :    เรียนอาจารย์ ดร.สุเทพ ที่เคารพ
กราบขอพระคุณอาจารย์ที่ให้ความกรุณาและเมตตาเกี่ยวกับเอกสารภาวะผู้นำแบบที่ อาร์ซี ซึ่งกระผมได้ นำไปประมวลความรู้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำวิทยานิพนธ์และค้นคว้าเพิ่มเติมได้บางส่วนแล้วครับ
ขอกราบขอพระคุณอาจารย์ที่ให้ความเมตตาครับ
ณรงค์ชั นรสาร

 ชื่อ :    ณรงค์ชัย , ฐิฏรฐาว์   thiratha.ratha@hotmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    เข้ารับฟังการบรรยาย
ความเห็น :    เรียน อาจารย์ ดร.สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ ที่เคารพ
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ได้กรุณานำเอกสารและแปลข้อความเกี่ยวกับภาวะผู้นำแบบ ทีอาร์ซี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการค้นคว้าและจัดทำวิทยานิพนธ์
กระผมได้ประมวลความรู้และศึกษาเพิ่มเติม จากแนวทางที่อาจารย์แนะนำให้ ซึ่งได้ข้อมูลความรู้ที่จะสามารถดำเนินการวิจัยตามที่คาดหวังไว้ได้
จึงขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่กรุณาและเมตตาในครั้งนี้และขออนุญาตฝากตัวเป็นศิษย์ตลอดไปครับ
ณรงค์ชัย นรสาร
จำนวน :  493 ข้อความ  ,ขณะนี้อยู่หน้าที่  56 จากทั้งหมด  99 หน้า 
[หน้าแรก] [ย้อนกลับ] [หน้าต่อไป] [หน้าสุดท้าย]
  หน้า | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 |